ژنتیک جمعیت

250,000ریال

تکنیکهای پرتونگاری-آزمونهای رادیولوژی (دست و پا)

248,000ریال

داروسـاز و علائـم بیمـاری ها

230,000ریال

سم شناسی و مسمومیت ها (تشخیص و درمان)

180,000ریال

مهارت های یادگیری

10,000ریال

اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران

228,000ریال

ژنتیک در پزشکی تامپسون و تامپسون 2016

480,000ریال

مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز 2016

230,000ریال

درسنامه جامع ارشد سم شناسي

289,000ریال

راهنماي علمي و عملي در آزمايشگاه ايمونو شيمي

129,000ریال

مباني ژنتيک پزشکي کانر

189,000ریال

بافت شناسي راس جلد اول

780,000ریال

PCR و طراحي پرايمر به زبان ساده و کاربردي

149,000ریال

تکنیکهای وضعیت دهی در نماهای مختلف ماموگرافی

98,000ریال

تصویربرداری رادیوگرافی و پرتودهی

75,000ریال